Otroci in mladostniki

V zavodu bivajo fantje in dekleta, ki so še šoloobvezni, torej obiskujejo osnovno šolo od 1. do 9. razreda. Prihajajo iz vse Slovenije, uradno pa jih k nam nameščajo centri za socialno delo. Predlog za namestitev lahko podajo centri sami, ali pa starši, strokovni delavci šol, osebni zdravniki, pedopsihiatri ali drugi, neredko pa se zaradi osebnih stisk za prihod k nam odločijo otroci sami.

V naši ustanovi najdejo otroci svoj drugi dom. Pomagamo jim, ko se zaradi najrazličnejših vzrokov (neopravičeno izostajanje od pouka, potepanje, beganje od doma, neprilagojeno vedenje, čustvene težave, konflikti s starši, z učitelji, vrstniki, zaradi učnih težav, neobvladovanja agresivnih in avtoagresivnih impulzov, psihosomatskih težav, kraj in drugih kaznivih dejanj, prvih izkušenj s prepovedanimi psihoaktivnimi snovmi, suicidalnih teženj, spolnih zlorab …) znajdejo v stiski, ko so starši ali rejniki vzgojno nemočni in ko ustaljene oblike svetovalnega dela niso več učinkovite. Otroci potrebujejo intenzivnejšo in učinkovitejšo pomoč, zato so pri nas z namenom, da premostijo težave, v katerih so se znašli in katere negativno vplivajo na njihovo sedanje in prihodnje življenje.

In vendar niso naši otroci in mladostniki prav nič drugačni od tistih, ki niso v zavodu. Imajo svoje želje in pričakovanja, življenjske cilje, ki jim sledijo, čustva, ki jih kot otroci oz. mladostniki doživljajo. Iščejo svoje mesto med soljudmi in pot, po kateri bodo šli do cilja.  Bivanje pri nas je zanje “šola življenja in dela”.